Clear Search sequence regions
 
Name

phenylalanyl-cysteinyl-tyrosyl-tryptophyl-lysyl-threonyl-cysteinyl-N-naphthylalanine amide

phenylalanyl-diiodotyrosine

phenylalanyl-glutaminyl-tryptophan 1-(2-phenylethyl)amide

phenylalanyl-glutaminyl-tryptophyl-alanyl-valyl-glycyl-N-(2-hydroxy-2-isobutylhexy)histidinamide

phenylalanyl-glutaminyl-tryptophyl-glutaminyl-arginyl-asparagyl-methionyl-arginyl-lysyl-valyl-arginine

phenylalanyl-glutaminyl-tryptophyl-glutaminyl-arginyl-asparginyl-prolyl-arginyl-lysyl-valyl-arginine

phenylalanyl-glutaminyl-valyl-valyl-S-(3-nitro-2-pyridinesulfenyl)cysteinyl-glycinamide

phenylalanyl-glutamyl-glutaminyl-asparaginyl-threonyl-alanyl-glutaminyl-proline

phenylalanyl-glutamyl-glycine

phenylalanyl-glycyl-glycine

phenylalanyl-glycyl-glycyl-phenylalanyl-threonyl-glycyl-alpha-aminoisobutyryl-arginyl-lysyl-seryl-alpha-aminoisobutyryl-arginyl-lysyl-leucyl-alanyl-asparagyl-qlutaminamide

phenylalanyl-glycyl-histidyl-statyl-alanyl-phenylalanine methyl ester

phenylalanyl-glycyl-leucyl-glutaminyl-leucyl-glutamyl-leucyl-threonine

phenylalanyl-glycyl-leucyl-methioninamide

phenylalanyl-glycyl-leucyl-methionine amide

phenylalanyl-glycyl-NHO-Bz

phenylalanyl-glycyl-prolyl--arginyl-leucyl amide

phenylalanyl-glycyl-prolyl-arginyl-leucinamide

phenylalanyl-glycyl-prolyl-phenylalanyl-arginine

phenylalanyl-glycyl-valyl-statyl-alanyl-phenylalanine methyl ester

phenylalanyl-glycyl-valyl-statyl-alanyl-phenylalanine methyl ester hydrochloride

phenylalanyl-histidyl-threonyl-methionyl-isoleucyl-leucyl-leucyl-aspartyl-threonyl-glutaminyl-seryl-prolinamide

phenylalanyl-leucyl-arginyl phenylalaninamide

phenylalanyl-leucyl-arginyl-phenylalanine

phenylalanyl-leucyl-gamma-methylglutamyl-glutamyl-valine

phenylalanyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-isoleucine

phenylalanyl-leucyl-glutamyl-glutamyl-valine

phenylalanyl-leucyl-leucyl-arginyl-asparagine

phenylalanyl-leucyl-phenylalanyl-glutaminyl-prolyl-glutaminyl-arginyl-phenylalaninamide

phenylalanyl-leucyl-prolyl-isoleucyl-tyrosyl-arginyl-arginyl-prolyl-alanyl-serylamide

Phenylalanyl-Lysyl Vasopressin

phenylalanyl-lysyl-phenylalanine

phenylalanyl-lysyl-phenylalanine, (D-Phe-L-Lys)-isomer