Clear Search sequence regions
 
Name

(4-NSC)Ph caffeate

(4-O-beta-D-galactopyranosyl-D-glucopyranosyl)urea

(4-O-sulfamoyl)-N-13CT

(4-O-sulfamoyl)-N-tridecanoyl tyramine

(4-oxo-4H-chromen-2-yl)(phenyl)methyl acetate

(4-phenoxyphenylsulfonyl)methylthiirane

(4-phenylazophenyl)isopropylcarbonyl

(4-phenylcubyl)carbinylamine

(4-phenylpiperazin-1-ylmethyl)-1,2,4-triazole

(4-phenylpiperazin-1-ylmethyl)-1,3,4-oxadiazole

(4-picoline)(4'-p-bromophenyl-2,2'-6',2''-terpyridine)platinum(II)

(4-picoline)BrPhtP Pt(II)

(4-pyrazolyl)butylisothiourea

(4-serotonyl)-4-serotonin

(4-sulfamoylphenylethyl)thioureido fluorescein

(4-t-butylphenyl)(4-(6,7-dimethoxy-4-quinolyl)oxy)phenyl

(4-toluoyl-3-nitro)piperazine

(4.3.0)bicyclothymidine

(48V)-pheophorbide complex

(48V)-vanadyl-chlorine e(6) Na

(4a alpha,7 beta,8a alpha)-octahydro- 4a,8a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1(2H)-naphthalenone

(4abeta,5beta)-4,4a,5,6,7,8-hexahydro-5-hydroxy-1,4a-dimethylnaphthalen-2(3H)-one

(4aR,5R,6R,7R)-6-(N,N-dimethylaminocarbonyl)oxy-7-methoxy-4a,5,6,7-tetrahydro-1,3,4a,5-tetramethylbenz(f)indol-2(4H)-one

(4aR,5R,6R,7R)-7-hydroxy-6-(N-methylcarbonyl)oxy-4a,5,6,7-tetrahydro-1,3,4a,5-tetramethylbenz(f)indol-2(4H)-one

(4aR,5R,6R,7R)-7-methoxy-6-(N-propylaminocarbonyl)oxy-4a,5,6,7-tetrahydro-1,3,4a,5-tetramethylbenz(f)indol-2(4H)-one

(4aR,5R,6R,7S)-6,7-dihydroxy-4a,5,6,7-tetrahydro-3,4a,5-trimethylnaphtho(2,3-b)furan-2(4H)-one

(4aR,5R,6R,7S)-6-acetoxy-7-hydroxy-4a,5,6,7-tetrahydro-3,4a,5-trimethylnaphtho(2,3-b)furan-2(4H)-one

(4aR,8R,SR)-8-(p-tolylsulfinyl)-2,3,4,4a,5,6,7,8-octahydro-4a quinolinol

(4aR-(4a alpha,4b beta,6a alpha,10a beta,10b alpha,12a beta))-octadecahydro-1,1,4a,66a,7,7-hexamethylquino(6,5-f)quinolinium, diiodide

(4aR-(4a alpha,6a beta,10aR*,11 alpha,12c alpha))-6,6a,9,10,11,12-hexahydro-3-methoxy-7,8,15-trimethyl-11,12c-(iminoethano)-12cH-benzo(1,10a)phenanthro(4,5-bcd)furan-5(4aH)-one

(4aR-(4a alpha,8 alpha,10 beta,10b alpha))-2,3,4a,8,9,10,10a,10b-octahydro-10-hydroxy-4a,8,10b-trimethyl-1H-naphtho(2,1-b)pyran-1-one

(4aS(*),9bR(*))-2,6-diacetyl-7-hydroxy-4a,9-dimethoxy-8,9b-dimethyl-4a.9b-dihydrodibenzo(b,d)furan-1,3(2H,4H)-dione

(4aS,5R)-2-benzyl-5-(tert-butylaminocarbonyl-tryptophyl)amino-1,3-dioxoperhydropyrido-(1,2-c)pyrimidine

(4aS,5S)-(+)-4,4a,5,6,7,8-hexahydro-5-hydroxy-4a-methylnaphthalen-2(3H)-one

(4aS,7S,7aR)-nepetalactone

(4beta,7alpha,12alpha,14R)-7,12,14-trihydroxy-15-oxo-kaur-16-en-18-al

(4beta-8)-7-O-beta-D-xylopyranosyl-epicatechin

(4betaH)-5alpha-hydroxy-8alpha-(2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-1(10),11(13)-guaiadien-12,6alpha-olide

(4betaH)-5alpha-hydroxy-8alpha-(2-methylpropenoyloxy)-1(10),11(13)-guaiadiene-12,6alpha-olide

(4betaH)-8alpha-(2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-1(5),10(14),11(13)-guaiatrien-12,6alpha-olide

(4betaH)-8alpha-(2-methylpropenoyloxy)-2-oxo-1(5),10(14), 11(13)-guaiatrien-12,6alpha-olide

(4E)-jatrogrossidentadione acetate

(4E,10E)-dodecadien-1-yl acetate

(4E,2S,3R)-2-N-(10-pyrenedecanoyl)-1,3,17-trihydroxy-17-(3,5-dinitrobenzoyl)-4-heptadecene

(4E,6Z)-4,6-hexadecadien-1-ol

(4E,8E)-N-2'-hydroxyoctadecanoyl-2-amino-9-methyl-4,8-octadecadine-1,3-diol

(4H)-5-hydroxy-8-(2-methylpropenoyloxy)-1(10),11(13)-guaiadiene-12,6-olide

(4H)-8-(2-methylpropenoyloxy)-2-oxo-1(5),10(14), 11(13)-guaiatrien-12,6-olide

(4R)-(-)-dihydrokikumycin B

(4R)-(4 alpha,5 beta(R*)))-1,3,4,5-tetrahydro-4-(methylamino)-alpha-(1-methylethenyl)benz(cd) indole-5-methanol

(4R)-3-((2S)-3-mercapto-2-methylpropanoyl)-4- thiazolidinecarboxylic acid

(4R)-3-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-(4-beta-D-glucopyranosyloxybenzyl) but-2-en-4-olide

(4R)-4-((E)-2-butenyl)-4-methyl-L-threonine

(4R)-4-(2,3,4,6,6abeta,7,8,9,9aalpha,9bbeta-decahydro-6abeta-methyl-3-oxo-1H-cyclopenta(f)quinolin-7beta-yl)valeric acid

(4R)-5,10-seco-19-norpregna-4,5-diene-3,10,20-trione

(4R)-5,10-secoestra-4,5-diene-3,10,17-trione

(4R)-alpha-terpineol-8-O-beta-D-(6-O-galloyl)glucopyranoside

(4R*,5R*,7S*,10R*)-eudesm-11-en-4-ylamine hydrochloride

(4R*,5R*,7S*,10R*)-formamido-eudesm-11-ene

(4R, 5S, 6S, 7R)-hexahydro-5,6-dihydroxy-1,3,4,7-tetrakis(phenylmethyl)-2H-1,3-diazapin-2-one

(4R,4aR,6S,7S,7aS)-6-hydroxy-7-hydroxymethyl-4-methylperhydrocyclopenta(c)pyran-1-one

(4R,5R)-4,5-O-isopropylidene-cyclopent-2-enone

(4R,5R)-4-(4,6-dimethylpyrimidin-2-ylsulfanyl)-5-((2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxy)-2,3,4,5-tetrahydrofuran-2-one

(4R,5R)-5-((2S,5R)-isopropyl-5-methylcyclohexyloxy)-4-(4-methyl-1,3-thiazol-2-ylamino)-2,3,4,5-tetrahydrofuran-2-one